ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ
ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵਣ ਗੇ
ਮੈਨੂੰ ਏਸ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੁਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ
ਤਾਈਓਂ ਗੋਲ ਕਤੀਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਵੱਲ ਕੇ ਸੋਨੀ ਆਂ
ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਿਹੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਪੱਖੀ ਵਾਸਨ ਅੱਖ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਈ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਏ
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਈਂ

ਹਵਾਲਾ: ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਤਾਹਿਰਾ ਸਿਰਾ; ਸਾਂਝ ਲਾਹੌਰ 2018؛ ਸਫ਼ਾ 58 ( ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ )