ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਉਲੱਦੀ ਬੈਠਾਂ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਅੱਗੇ ਰੋਗ ਉਲੱਦੀ* ਬੈਠਾਂ
ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਸਦੀ ਬੈਠਾਂ

ਅੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਮਝਾਂ
ਇਸ਼ਕ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਬੈਠਾਂ

ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੇੜ੍ਹਾ
ਕੌਣ ਮਹਾਜਰ? ਜੱਦੀ ਬੈਠਾਂ

ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਾਂ ਆਈਆਂ
ਠੀਕ ਸਿਆਣੇ ਰੱਦੀ ਬੈਠਾਂ

ਇਕੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ
ਖ਼ੋਰੇ ਕੀ ਕੀ ਲੱਦੀ ਬੈਠਾਂ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ