ਇਸ ਲਈ ਉੜਿਆ ਰੰਗ ਸੀ ਖ਼ੋਰੇ

See this page in :  

ਐਸ ਲਈ ਉਡਿਆ ਰੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਈ ਜੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਲ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਲਿੱਖੀ
ਔਂਤਰ ਜਾਨੀ ਮੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ

ਹਿਮੱਤ ਵੀ ਮੂੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗੀ
ਲੇਖ ਉੜਾਈ ਟੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ

ਸੋਚਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਤੂਰ ਸੀ ਚੌਖਾ
ਯਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ

ਓਹ ਤੇ ਚਾਹੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ
ਮੇਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਸੰਗ ਸੀ ਖ਼ੌਰੇ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ