ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ

ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ
ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਓ
ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

ਤੁਸੀ ਨਾ ਪਾਉ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਟੀ
ਤੁਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

ਏ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਦੇ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

ਕਲੇਮ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਲੇ ਓ ਨਾ!
ਤਦੇ ਈ ਤੁਰਦੇ ਓ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ

Read this poem in Roman or شاہ مُکھی

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ