ਲੀਕਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

See this page in :  

ਲੀਕਾਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ
ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦਿਸਦੇ ਨਈਂ
ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਦੁੱਖ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪਿੰਡਾ ਕੱਚ
ਐਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਮਾਵਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਜੀਣ ਗਿਆਂ
ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਅੱਥਰੂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇ
ਐਵੇਂ ਸੁਟੀ ਜਾਂਦੇ ਓ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ