ਸਿਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀਰਿਆ ਕਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ

See this page in :  

ਸਿਲਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੈਰੀਆ ਕਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ
ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਈ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ

ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਏ ਇੱਟ ਰੋੜਾ
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਈ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ

ਸਾਹਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਈ ਜਾਵੇ ਗਾ ਗ਼ਮ ਤੇਰਾ
ਕਿੰਜ ਸੁੱਕੇਗੀ, ਅੱਖ ਏ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ

ਯਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਲਨਘੇਨੇ ਗ਼ੈਰ ਵਾਂਗੂੰ
ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਹਿਰ ਤੇ ਨਈਂ

ਹੱਥੀਂ ਸੈਂਖੀਆ ਦਿੱਤਾ ਈ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦਾ
ਹੁਣ ਕਦੀ ਜੇ ਕਹਿਵੇਂ ਵੀ ਠਹਿਰ, ਤੇ ਨਈਂ

ਤਜੱਮਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ