ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਪੈਂਚਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਥੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ

ਪੈਂਚਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਚ ਥੀਂ ਤਰਕ ਕੀਤੀ
ਕਾਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੌਰ ਕੀਤੇ

ਪਹਿਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਕੇ
ਤਾਮਾ ਵੇਖ ਦਾਮਾਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ

ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣ
ਪੈਂਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਕੀਤੇ

ਅਸ਼ਰਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾਹੀਂ
ਚੋਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਲੰਡੋਰ ਕੀਤੇ

ਕਾਣੋ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕਲੋਲ ਕਰਦੇ
ਕੂੜਾ ਫੋਲਣੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੋਰ ਕੀਤੇ

ਜ਼ੋਰ ਵ ਜ਼ੋਰ ਵਿਵਾਹ ਲੈ ਗਏ ਖੜੇ
ਅਸਾਂ ਰੋ ਬਹੁਤੇ ਰੜੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਹਿਲ ਈਮਾਨ ਆਹੇ
ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗੋਰ ਕੀਤੇ