ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਕੋਟ ਅਯਾਲ ਹੁੰਦੇ

ਤੁਸੀਂ ਅਕਲ ਦੇ ਕੋਟ ਅਯਾਲ ਹੁੰਦੇ
ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਬਾਜ਼ ਭੌਰ ਬਗਲਾ ਲੋਹਾ ਲੌਂਗ ਕਾਲੂ
ਸ਼ਾ ਹੈਂ ਸ਼ੀਹਨੇ ਨਾਲ਼ ਕਸਤੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਲੋਹਾ ਪਸ਼ਮ ਪਿਸਤਾ ਡੱਬਾ ਮੌਤ ਸੂਰਤ
ਕਾਲੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਪੰਜੇ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਲੱਕ ਵਾਂਗ ਚੇਤੇ
ਪੁਹੰਚਾ ਵੱਜੀਆਂ ਮਿਰਗ ਸਭ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਚੁੱਕ ਸ਼ੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ ਗਜ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂੰ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੰਦ ਮਾਰਨ ਹੱਡ ਚੋਰ ਹੈ ਜੀ

ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਭੇਤ ਭਾਈ
ਜੋ ਕੁੱਝ ਆਖਿਓ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਆ ਪਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੇਰਾ
ਲਈ ਹੀਰ ਇਕੇ ਸਿਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ
ਅੱਗੇ ਸਜ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਲੋਰ ਹੈ ਜੀ