ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਿਓ ਘਰਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ

ਮਾਹੀ ਮੁੰਡਿਓ ਘਰਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕਹਿਣਾ
ਜੋਗੀ ਮਸਤ ਕਮਲਾ ਇੱਕ ਆ ਵੜਿਆ

ਕੁਨੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਸਹਿਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰਾਂ ਨੇਂ
ਦਾੜ੍ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਸਿਰ ਭਵਾਂ ਮਨਾ ਵੜਿਆ

ਜਹਾਂ ਨਾਂਵ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਇ ਲੈਂਦਾ
ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਦੌਲਤਾਂ ਆ ਵੜਿਆ

ਕਿਸੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਦਰਤ ਫੁੱਲ ਜੰਗਲੇ ਥੀਂ
ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਵੜੇ ਆ ਵੜਿਆ