ਖੋਜ

ਆਕੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀੜੇ ਥੋਂ

ਆਕੀ ਹੋ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀੜੇ ਥੋਂ ਜਾਹਲਾ ਲੈ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਈ ਅਸੀਂ ਹੁਸਨ ਤੇ ਹੋ ਮਗ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਚਾਰ ਚਸ਼ਮ ਦਾ ਕਟਕ ਲੜ ਓਨਾ ਈ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਤੂੰ ਲਾ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਈ ਅਸਾਂ ਬੁਧਿਆ ਬਾਝ ਨਾ ਆਉਣਾ ਈ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਵਣਾ ਈ ਅਸਾਂ ਵੱਡਾ ਕਮੰਦ ਪਵਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਯਾਰ ਭਤਾਰ ਤਾਈਂ ਸੀਦਾ ਖਿੜੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੜ ਓਨਾ ਈ ਸੀਤਾ ਪੂਜ ਬੈਠਾ ਸੀਦਾ ਵਾਂਗ ਦਹਿਸਰ ਸੋਹਣੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਟਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਈ ਰਾਂਝੇ ਕਣ ਪੜਾਈ ਕੇ ਜੋਗ ਲੀਤਾ ਅਸਾਂ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਲੋਗ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਬੈਠਾ ਹਾਸਲ ਬਾਗ਼ ਦਾ ਅਸਾਂ ਲਿਆਵਣਾ ਈ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی