ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ

ਲਿਆਏ ਹੀਰ ਸਿਆਲ਼ ਜੋ ਦੀਦ ਕਰੀਏ

ਲਿਆਏ ਹੀਰ ਸਿਆਲ਼ ਜੋ ਦੀਦ ਕਰੀਏ
ਆ ਜਾਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਜਾਈ ਕੇ ਆਖ ਰਾਂਝਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ
ਘੁੰਡ ਲਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਖਾ ਸੂਰਤ
ਝਾਕ ਲਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਜ਼ੁਲਫ਼ ਨਾਂਗ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਕਰ ਘੱਤ ਬੈਠੀ
ਗੱਲੋਂ ਲਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਦੇਣਾ ਰਾਤ ਨਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ
ਤੇਰੀ ਚਾਹਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਲੋੜਹੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਝਾਕਦੇ ਕੇ
ਲੋੜਾ ਜਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਗੱਲ ਪਲੋੜਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਕੱਠੀਆਂ ਦੇ
ਮੂੰਹ ਘਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਸਦਕਾ ਸੀਦੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ
ਮਿਲ ਜਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਭਾਰਾ
ਸਿਰੋਂ ਲਾਹ ਵੋ ਦਲਬਰਾ ਵਾਸਤਾ ਈ