ਨਾਅਤ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ

ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਨਬਯਯ ਦੁਨੀਆ ਰੱਜ ਰੱਜ , ਰੱਜ ਕੇ ਸੱਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਉਠਾਵਣ ਲਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਿੜ ਗਈ ਇੰਦ ੍ਰਰ ਬੁੱਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਿਜਦੇ ਲਈ ਅਰਸ਼ੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਫ਼ਰਸ਼ੀ ਹੋਏ ਫ਼ਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ

Share on: Facebook or Twitter
Read this poem in: Roman or Shahmukhi

ਜ਼ਿਲ ਹੁਮਾ ਬੁਖ਼ਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ