ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਸਲਾਹ

ਵਿਹਲੇ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਭਲੀ

#ਸਲਾਹ

ਉਡੀਕ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲ਼ ਚੰਗੀ

#ਸਲਾਹ

ਸੁਣੋ ਸਭ ਦੀ, ਕਰੋ ਆਪਣੀ

#ਸਲਾਹ

ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਈਂ ਮਿਲਦਾ

#ਸਲਾਹ

ਬਾਤ ਬਦਲੀ ਸਾਖ ਬਦਲੀ

#ਸਲਾਹ

ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲੱਖ, ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਖ

#ਸਲਾਹ