ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਾਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ

ਵਿਸ਼ਾ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی