ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਆਕੜ

ਆਕੜ ਫੂੰ ਤੇ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ

#ਆਕੜ

ਖੋਤੀ ਥਾਣਿਓਂ ਆਈ ਏਏ

#ਆਕੜ