ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ
ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇਂ
ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ
ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ, ਕਰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ