ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਾਈ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇਂ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ

ਫੜ੍ਹਬਾਜ਼ੀ

ਕਰਤੂਤ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲੇ, ਕਰਨੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ