ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਧਰਵਾਸ

ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਰ ਸੋਵਨ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਰ ਜਾਗਣ ਚੰਗਾ