ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਬੇਅਕਲੀ

ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ
ਦੁੱਧ ਪੈਣੋਂ ਗਈ, ਲੁਧਿ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ

#ਬੇਅਕਲੀ