ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਪਰਾਹੁਣਾ

ਨਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾੜ

#ਪਰਾਹੁਣਾ