ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ

ਇਨਸਾਨੀਅਤ

ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਾਰੂ