ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਅਫ਼ਸੋਸ

ਅਫ਼ਸੋਸ

ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ

ਅਫ਼ਸੋਸ

ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈ