ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਅਫ਼ਸੋਸ

ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ

ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈ