ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਵੇਲਾ

ਵੇਲਾ

ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ