ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਬੇਦਿਲੀ

ਬੇਦਿਲੀ

ਨਾ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ

ਬੇਦਿਲੀ

ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁੱਜਤਾਂ ਢੇਰ