ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਅੰਗ

ਦਸ ਜਿੰਨੇ ਪੱਕਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਬੱਤੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ

ਜਵਾਬ

#ਅੰਗ