ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

ਇਕ ਘੜੇ ਵਿਚ ਦੋ ਰੰਗ ਪਾਣੀ
ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ

ਜਵਾਬ

#ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ

ਕਟੋਰੇ ਵਿਚ ਕਟੋਰਾ
ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰਾ

ਜਵਾਬ

#ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ