ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਘਰੇਲੂ

ਏਨੀ ਕੋ ਮਿੱਟੀ
ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਪੀ

ਜਵਾਬ

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੀ
ਉਹ ਲੈ ਪਰਾਂਦਾ ਤੁਰੀ

ਜਵਾਬ

ਹੱਥ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਮੇਲ਼ਾ ਹੋਵੇ
ਮੂੰਹ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਹੱਸੇ

ਜਵਾਬ