ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਝਾਰਤਾਂ

ਮਸਾਲਾ

ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ
ਝਰੀਆਂ ਵਾਲੇ

ਜਵਾਬ

#ਮਸਾਲਾ