Tote

koi gall karan tefatt bol painde neineh kithe likheya ae?likhian nu mann’de neinmain likh dena waanfer vi nai mann’deeh jo toon likheya aeeh kithe likheya ae?jehri gall hoi naioh koi kare naajo kitte likheya naioh koi likhe naaeh kithe likheya ae?

koi gall karan te
fatt bol painde nein
eh kithe likheya ae?
likhian nu mann’de nein
main likh dena waan
fer vi nai mann’de
eh jo toon likheya ae
eh kithe likheya ae?
jehri gall hoi nai
oh koi kare naa
jo kitte likheya nai
oh koi likhe naa
eh kithe likheya ae?