Shayr

  • pehli gall ke sari ghalti meri nai
    je kar meri vi ae kih main teri nai?

  • pharr ke hath lakeerañ hath kih aaya ae
    khiddo bañ ke leerañ hath kih aaya aeGhazals