Oh jeondi hai
taan
Sirf
Bachpan jeondi hai
Taan vi
Je
Jeon ditta
Jawe
Nahi taan jeondi
Hai kade
Paikeyan layi
Kade sohreyan
layi
Kade bacheyan
layi
Oh taan sari
Umar
Tegherdi hai
Jeon
layi
Oh jeondi
hai
Baqiyan layi
Nahi jeondi
taan
Khud layi
Nahi jeondi