Heer Waris Shah

Wah la rhe bhai bhabian bhi

Waah laah rahe bhai bhabiyan bhi
Ranjha uth hazareyon dhaya ae

Bhukh nang nu jhaak ke pandh karke
Raatin vich maseet de chaya ae

Hath vanjhali pakarr ke raat adhi
Ranjhe maza bhi khoob banaya ae

Rann mard na pind vich reya koi
Sabh gird maseet te aya ae

Warsi Shah miyan pand jhagreyan di
Pichon mullan maseet da aya he