Poora roug

adha rog hayati he je?
Adha rog ae shaairi
Par main doven bhog raheya haan
Sir de bhar khalo ke
Poora rogi hoke