Din labhdiyan aap gawache

Das sajna!
Tende naan da kehrra gavan gaiye
Kis da khaab banaiye
Akhiyan sadiyan khali
Bahnvan de vich lukiyan raatan
Horan de hath saah
Kakh nahi sade pakke
Jehrre din
Assan tende waste sanbh ke rakhe
Daftran vich kharchi gae
Asaan aap kahani thi gae

Reference: Veeni Likhya Din, Sanjh; Page 25 ( view source )