لام لیلتہ القدر دا نور ڈٹھا

لام لیلتہ القدر دا نور ڈٹھا
اوس یار دی زلف سیاح وچوں

پایا عشقَ دا پتہ نشان پکا
اوس یار دی لطفِ گناہ وچوں

ملیا عشقَ ایمان دا دان سانوں
اوس یار دی خاص درگاہ وچوں

لدھا بوٹیا وصل دا اصل موتی
اوس یار دی خاص نگاہ وچوں