Reshmi bandi khana

Mudh asadde venaan da
Is din mithrre da sehra
Jis din sanu jaach sikhai
Aapne gardun bandi khana
Taan khilari di
.....

Sweden

Reference: Piyar Market; ( view source )