Noon nahi tudh khouf khuda da

Noon nahi tudh khof khuda da mudhon nahi dari hain tu
Kehrra mat sikhawan wala kis sune taak karen hain tu
Sir pairana ton waalan torri makraan naal bhari hain tu
Fareed Bakhsh tere par aashiq ramz haith dhari hain tu

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 17