Ghar vich lakh dushman lakh dost

ghar vich lakh dushman lakh dost, tu bahar phiren dhodhenda
Dawa hirs gharoor jahani, nahi ghar vich hukum manenda
Eh dushman ghar de lakh soolan, nahi jab lag saaf karenda
Jiyondiyan vich jaan na Hashim, jinde ghar vich shair bokenda