Kaaf kehrra si si zor mera

Kaaf kehrra si si zor mera jis par dheyaan lagaya tu
Koi na sundar kaprra mera kyonkar bharam ganwaya tu
Kujh wadheri shakal na meri kyonkar dil ganwaya tu
Fareed Bakhsh gal kehrri khatir aida shor machaya tu

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 15