Alif allah da khouf na kita

Alif Allah da khof na kita aid takaburi kardi hain
Kyon ajiz par zulm puchaven nahi sahib ton dardi hain
Uth chughta gaye din thorrhe kyon peer aputhe pharrdi hain
Fareed Bakhsh samjhave tenu kyon okhi hoke mardi hain

Reference: Se Harfi, Fareed Bakhsh; Apna America 1914; Page 18