ਅਲਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ

ਅਲਫ਼ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਐਡ ਤਕਬਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈਂ
ਕਿਉਂ ਆਜ਼ਿਜ਼ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਪੁਚਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈਂ
ਅੱਠ ਚੁਗ਼ੱਤਾ ਗਏ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਪੈਰ ਉਪਠੇ ਫੜਦੀ ਹੈਂ
ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਮਝਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੀ ਹੈਂ

See this page in  Roman  or  شاہ مُکھی

ਫ਼ਰੀਦ ਬਖ਼ਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ