Chup karke karin guzary nun

Chup karke karin guzare nun

Sach sun ke log na sehndy nen
Sach akhiye tan gal paindy nen
Phir sachy pas na behndy nen
Sach mitha aashiq piyary nun

Chup karke karin guzary nun

Sach shraa kray barbadi ae
Sach aashiq de ghr shadi ae
Sach karna navin shadi ae
Jehi shraa tareqat hare nun

Chup karke karin guzary nun

Chup aashiq tun na hundi ae
Jis ai sach so gandhi ae
jis maahl suhaag di gandi ae
Chadd dunya koorr pasary nun

Chup karke karin guzary nun

Bullah shau hun sach bole hain
Sach shraa tareqat phole hain
Gal chothe pad di khole hain
Jehi shraa tareqat hare nun

Chup kark karin guzare nun

Reference: Akhiya Bulhe Shah Ne; Muhammad Asif Khan; Pakistan Punjabi Adbi Board Lahore; Page 167 ( view source )