ਖੋਜ

ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ

ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਗ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪਯਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰੇ ਬਰਬਾਦੀ ਏ ਸੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਏ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਆਈ ਸੱਚ ਸੌ ਗੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਮਾਹਲ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਗੰਦੀ ਏ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਹਾ ਸ਼ਿਵਾ ਹਨ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਹੈਂ ਸੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਫੋਲੇ ਹੈਂ ਗੱਲ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈਂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਗ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਸੱਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇਂ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਸੱਚ ਮਿੱਠਾ ਆਸ਼ਿਕ ਪਯਿਆਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰੇ ਬਰਬਾਦੀ ਏ ਸੱਚ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਏ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਨਵੀਂ ਅਬਾਦੀ ਏ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਆਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਆਈ ਸੱਚ ਸੌ ਗੰਦੀ ਏ ਜਿਸ ਮਾਹਲ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਗੰਦੀ ਏ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਹਾ ਸ਼ਿਵਾ ਹਨ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਹੈਂ ਸੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਫੋਲੇ ਹੈਂ ਗੱਲ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਹੈਂ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤਰੀਕਤ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਰੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی