ਸੱਸੀ ਪੰਨੂੰ

ਅਤਾ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੇ

See this page in :  

ਅਤਾ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਤੇ, ਫੁੱਲੇ ਚਾਮਲ ਚਾਅ
ਵਿਹਲਾ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਜ਼ਾਤ ਪਤਾ?
ਛੱਡੀ ਆਹੀ ਸਸਵੀ, ਅੱਗੇ ਜ਼ਾਤ ਬਿਤਾ
ਸੱਪਲ ਧੱਬਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਕੀਚਮ ਮੇਰੀ ਜਾਇ

ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਬਰਖ਼ੁਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ