ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਨਵੇਂ

ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ

#ਊਚ ਨੀਚ

ਰੱਬ ਵੀ ਭਰੇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਦਾ ਏ

#ਰੱਬ

ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ

#ਰੱਬ

ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁੱਜਤਾਂ ਢੇਰ

#ਬੇਦਿਲੀ

ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈ

#ਅਫ਼ਸੋਸ

ਨੇਹੁੰ ਨਾ ਲਗਦਾ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ

#ਪਰੀਤ

ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲੱਖ, ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਖ

#ਸਲਾਹ

ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ
ਦੁੱਧ ਪੈਣੋਂ ਗਈ, ਲੁਧਿ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ

#ਬੇਅਕਲੀ

ਬਾਤ ਬਦਲੀ ਸਾਖ ਬਦਲੀ

#ਸਲਾਹ

ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਈਂ ਮਿਲਦਾ

#ਸਲਾਹ