ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਨਵੇਂ

ਊਚ ਨੀਚ

ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ

ਰੱਬ

ਰੱਬ ਵੀ ਭਰੇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਦਾ ਏ

ਭਰੇਆਂ

ਰੱਬ

ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ

ਬੇਦਿਲੀ

ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁੱਜਤਾਂ ਢੇਰ

ਅਫ਼ਸੋਸ

ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਈ

ਪਰੀਤ

ਨੇਹੁੰ ਨਾ ਲਗਦਾ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ

ਸਲਾਹ

ਜਾਗਦੇ ਦਾ ਲੱਖ, ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਖ

ਬੇਅਕਲੀ

ਮੱਝ ਵੇਚ ਕੇ ਘੋੜੀ ਲਈ
ਦੁੱਧ ਪੈਣੋਂ ਗਈ, ਲੁਧਿ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ

ਸਲਾਹ

ਬਾਤ ਬਦਲੀ ਸਾਖ ਬਦਲੀ

ਸਲਾਹ

ਨੈਣ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਦੇ ਚੀਨ ਨਈਂ ਮਿਲਦਾ