ਫ਼ੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਰੇਖ਼ਤਾ ਵਰਗੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੇਖ਼ਤਾ ਦਾ ਉਰਦੂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।

ਕਲਾਸਿਕੀ ਸ਼ਾਇਰ

ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਾਇਰ

ਨਵੇਂ ਅਖਾਣ

ਮਾੜੇਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਚੇ

#ਊਚ ਨੀਚ

ਰੱਬ ਵੀ ਭਰੇਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਦਾ ਏ

#ਰੱਬ

ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ

#ਰੱਬ

ਮਨ ਹਰਾਮੀ ਹੁੱਜਤਾਂ ਢੇਰ

#ਬੇਦਿਲੀ