ਖੋਜ

ਬਖ਼ਸ਼ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਮਲਯਾਂ ਨੂੰ

ਬਖ਼ਸ਼ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਮਲਯਾਂ ਨੂੰ ਪਿੜ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰੀਂ ਅਤਾ ਸਾਈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੌਲਤ ਰੱਖੀਂ ਜ਼ੌਕ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਚਾ ਸਾਈਂ ਰੱਖੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਤੋਂ ਜਮਲਯਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਠ ਹੀ ਦੇਈਂ ਲੰਘਾ ਸਾਈਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤਮਾਮੀਆਂ ਮੋਮਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਲੁਕਾ ਸਾਈਂ

See this page in:   Roman    ਗੁਰਮੁਖੀ    شاہ مُکھی
ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ Picture

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ...

ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੋਰ ਕਵਿਤਾ