ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ

ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ

ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ

ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਇਕ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ਼ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇਂ।

ਅਖ਼ਤਰ ਹੁਸੈਨ ਅਖ਼ਤਰ ਕਵਿਤਾ

ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ