ਜਾਤ

ਲਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਲ

ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਏ
ਪਰ-ਜਾਤ ਕੁੜੀਏ
ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਮਰਦੇ ਵੀ
ਇਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦੇ

ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੋ

Roman    شاہ مُکھی   

ਲਾਲ਼ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਰੀ