Punjabi Folk Proverbs

Truth

Sach kaho te paran ho ke boh