ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਸੱਚ

ਸੱਚ

ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਹ

ਸੱਚ

ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ