ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ

ਸੱਚ

ਸੱਚ ਕਹੋ ਤੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੋਹ

ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋਗੜਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ